Stenka Rasin (Стенька Разин (Из-за острова на стрежень)), folk song
Stenka Rasin (Стенька Разин (Из-за острова на стрежень)), folk song

Anastasia V. Kolchevskaya (Silberman-Kolchevskaya)