Damnation scene (Melodrama The Christened Jewess)

Now playing:

Damnation scene (Melodrama The Christened Jewess)

Artist(s):

Bogdanov, Romanovskaya, Dyakov, Seleckaya

lyrics by:

Ivan A.Togobochny

From the collection of Yuri Bernikov